Jdi na obsah Jdi na menu
 


STANOVY NÁRODNÍ DEMOKRACIE- NDS

12. 5. 2015

 

ZNAK STRANY

modrý čs lev

 

I.

ÚVODNÍ ČÁST

 NÁRODNĚ DEMOKRATICKÁ STRANA ( DÁLE JEN ND nebo NDS ) NA PODKLADĚ VŮLE ČLENŮ STRANY REFERENDEM  UPRAVUJE SCHVÁLENÉ STANOVY Z 4.DUBNA 2008 TAKTO :

S ohledem na četné pokusy o likvidaci strany, zdůrazňujeme významnou část Charty základních lidských  práv a svobod, zejména o vůli členů strany volit svobodně, nezávisle a důstojně orgány NDS formou referenda, jako rovnocennou vůli k Valným sjezdům a konferencím volit předsedu strany přímo a vyjadřovat se k zásadním otázkám vnitřního života strany a celé společnosti.

 NDS mění některá ustanovení schválené sjezdy a konferencemi, zejména Stanovy strany z roku 2001, 4.3.2008 až 28.října 2009 ! 

      Aby nadále nedošlo k pokusům o zaměňování názvosloví strany různými skupinami a k pokusům o nedemokratické zásahy některých úředních orgánů, zejména se jedná o nesprávné registrace na Správním odboru MV ČR  " národní" ,  "  Národní demokracie ,  používá strana kde je řádně registrována u Mezinárodního soudu v Paříži , Koperníkovo nám. č. 5 od roku 1949 a nadále na území Československa a České republiky dnem 4.března 1991 na MV ČSR- ČR. dále pak Ministerstvem vnitra SR . Veškeré názvosloví je odvozeno od roku 1848 při změnách názvu strany a podléhá právní ochraně, jako ve smyslu Českého a Slovenského právního systému . Ochranná značka strany se vztahuje na všechny změny :

Národní strany : svobodymyslná (1848-1912) , státoprávní ( 1861), státoprávně pokroková, realistická ( do roku 1912) dále Státoprávně demokratická strana ( 1912-1919) , změna 9.února 1918 až 14.-28.října 1918

                                                                      II.

Stanovy strany mění název Výkonná rada se nadále nazývá : Ústřední Výkonná rada.

Stanovy strany mají  klíč složení  VS  podle stavu členské základny od 15 do 21 čl.: předsednictvo NDS  7 čl., Zemský klub Čechy 3čl, Český klub mladé generace 3čl.Zemský klub Morava a Slezsko 3čl.,Zemský klub Praha 3čl.

Samostatnou autonomní složkou klubů ( organizací strany ) je Český klub mladé generace , který má vnitřní úpravu činnosti v návaznosti na tuto úpravu.Změna je vyznačena ve čl.4 ve smyslu konference Klubu mladé generace ze dne 28.11.2009 a elektronickým referendem.

Programové zásady strany v čl.2 strany mohou být aktualizovány.

V čl. 3,4,5,6,7  dochází k doplnění a úpravám.

                        předseda NDS dne  8.03.2015  Jan Valenta v.r

 

Název a sídlo strany

čl.1

Změna názvu ke dni : 4.dubna 2008 na následující úpravu historického názvosloví strany :

 NÁRODNĚ DEMOKRATICKÁ STRANA , dále jen NDS , názvy a zkrácené podobě lze používat odděleně., Národní demokracie, ČSND !

NDS je politickou stranou ve smyslu platných právních předpisů v ČESKÉ REPUBLICE s platným Certifikátem s mezinárodním statutem O.I.R Rue Copernic 7 France Paris- 16  od 8. října 1949 . ČJ.:  85600  s tím, že od 4.3.1991 je strana registrována jako federální. Z důvodu rozpadu federace ČSFR je úprava mezi oběma větvemi strany následující názvem s ohledem na členství v   ČESKO-SLOVENSKÁ  NÁRODNÍ DEMOKRACIE, se sídlem V Praze a Bratislavě .

Členy ČSND mohou být občané  mající  dvojí české a slovenské státní občanství .

Sídlem strany je hlavní město Praha do stanovení sídla strany a adresa uvedena po přidělení prostorů k řádné činnosti strany .

Korespondenční adresa do odvolání :

Jan Valenta......Hvozdíkova 1/2614 106 00 Praha 10 Zahradní město

Zvolený předseda strany : Jan Valenta , rodné číslo : 480116/055 XIII. VALNÝM SJEZDEM STRANY  REFERENDEM  28.10.2009   a 2014 .

Zvolený I. místopředseda NDS Zdenek Čerešňa referendem členů  , oba k 28.října 2014.

Ostatní funkcionáři jsou voleni Valným sjezdem NDS nebo ÚVR ( Ústřední výkonná radou )

 

čl.2

Programové cíle a zásady.

NDS je nejstarší politickou stranou v České republice i ve smyslu historických změn názvů od roku 1848. Kořeny strany sahají do doby Národního obrození a název strany je odvozen od obou Národních stran.

NDS stála u zrodu naší státní samostatnosti 28.října 1918 a spoluvytvářela v koalici demokratických stran základy prosperity 1.republiky.

NDS se nikdy národu nezpronevěřila a vždy hájila, za všech známých okolností a nadále bude hájit jeho zájmy, zejména : suverenitu, demokratické tradice, hospodářské a mezinárodní zájmy země, navazuje na ty nejlepší tradice strany u nás i v exilu . - NDS byla a bude moderní politickou silou.

NDS je strana se silným ekonomicko-politickým zaměřením, se sociálním zaměřením , respektující křesťanské zásady, hlubokou víru v rodinu jako prioritní stabilizační prvek ve společnosti a bude vždy podporovat programově rozvoj a populaci národa k ekonomické a společenské prosperitě.NDS byla a bude sjednocující silou a zastupitelkou širokých vrstev obyvatel, kterým není lhostejná poctivost, pravdivost, práce,perspektiva národa a zejména jde o současnou rehabilitaci politické kultury a vzdělanosti, jakož i bytostní kultury národa.

NDS u vědomí historické kontinuity a reagujíce na neoprávněné a poškozující, zavádějící snahy o zneužívání svého jména se vrátila k původnímu názvu, neboť v civilizované Evropě existuje zásada ochrany značky a dobrého jména ve smyslu národním a vlasteneckém.

                                                                       III.

čl.3

Členem strany se může stát každý občan České republiky starší osmnácti let. U Klubu mladé generace předpokládá strana čekací dobu určenou vnitřním řádem strany. Nový člen nesmí být členem jiné politické strany a hnutí, může být členem občanských sdružení a spolků bez omezení ve smyslu Zákona 424 Sb.1991 §3 ve znění pozdějších předpisů. Pokud osoba, která zatajila členství v jiné politické straně či politickém hnutí automaticky je vyřazena z evidence a pokud se dopustila Trestného činu, bude na ni podáno trestní oznámení pro poškození cizí věci a právního subjektu Tr. Zák. Sb. 2010 !

Přihlášku do strany podává uchazeč předsednictvu místního nebo zájmového klubu podle místa svého trvalého nebo korespondenčního bydliště. Tam kde není místní klub, podává přihlášku předsednictvu strany, kterémukoliv jeho členu. Registrací přihlášky vzniká členství ve straně. Předsednictvo ND- NDS může registraci odmítnout.

Centrální evidenci členů strany vede předsednictvo strany.

Členství zaniká :

a) neplacením příspěvků bez omluvení

b) vystoupením člena ze strany

c) pokud je zjištěno členství v jiné politické straně

d) vyloučením člena pro hrubé porušení stanov

e) z rozhodnutí Kontrolní a přešetřující komise

f) za prokázání trestného činu

g) nižší formou postihu člena za porušení Stanov, Programu strany a morálního kodexu v menší míře je udělení stranických výtek, výtek s výstrahou a podmíněné vyloučení příslušným klubem,  KPK nebo předsednictvem. Předseda strany může výrok zrušit po konzultaci s KPK nebo příslušným klubem a i předsednictvem NDS .

g) Vedlejší tresty udělené KPK, předsedou strany, Valným sjezdem a konferencemi strany a klubů:

- důtka za porušení Stanov strany

- důtka s výstrahou za vážnější přestupky

- podmíněné vyloučení ze strany na omezenou dobu za vážnější provinění proti Stanovám strany a programu

Předseda strany má oprávnění zrušit písm d)e) pokud se zjistí závažné důvody a polehčující okolnosti jednání člena z osobních a jiných vážných důvodů a to cestou milosti či zrušením výroku místního klubu nebo KPK.

Člen strany má zejména tyto práva :

a) být pravdivě informován o činnosti strany a jejich orgánů

b) podílet se na projednávání všech otázek týkajících se činnosti strany s hlasem rozhodujícím

c) má právo zůčastnit se všech akcí pořádaných strnou

d) volit a být volen do orgánů a funkcí ve straně

e)  plně využít internetové-elektronické formy vyjádření své vůle, zejména prostřednictvím referenda

f)  obracet se sám nebo společně s dalšími členy  na orgány strany s návrhy,připomínkami a vlastními podněty

g)  materiálně poporovat stranu podle svých možností

h)  využít instiutu odvolání proti rozhodnutím orgánů strany a ke Kontolní a přešetřovací komisi a k předsedovi NDS . Pokud není napadeno rozhodnutí předsednictva, lze se odvolat proti rozhodnutí nižších orgánů i k předsednictvu NDS .

Člen strany má tyto povinnosti :

a) dodržovat Stanovy a program, uvádět je v život

b) prosazovat a podporovat programové cíle strany, platit členské příspěvky podle svých možností

I. místopředseda NDS je statutárním zástupcem strany jako předseda strany. Oba jsou voleni na pět let , ostatní členové předsednictva strany na dva roky .

 

čl.4

Organizační jednotky NDS

a) Základní organizační jednotkou je místní, městský, krajský, zemský nebo zájmový  a profesní  klub. Autonomní jednotkou strany je Český klub mladé generace.(ČKMG), Moravský klub mladé generace  Spojením obou klubů je Celostátní klub Mladé generace , dále jen (CKMG)

b)    Místní, městský , zájmový a profesní  klub mohou založit nejméně tři členové strany Usnesením ustavující schůze tím, že převezmou od předsedy strany nebo pověřeného člena předsednictva pověření

c)    Krajský nebo Zemský klub nebo Český klub, Moravský , Slezský  klub  zakládají tři až pět členů pověřených jednotlivými členy v regionu.

d)    Místní, městský , krajský, zemský a  zájmový klub ( dále jen kluby) se skládá zpravidla z předsedy, hospodáře-jednatele, mluvčího, na zemské úrovni pak další  dva funkcionáře: místopředsedu klubu a zástupce z regionů.

Kluby mohou v rámci strany nabývat majetek či jiná majetková práva ve prospěch strany a hospodařit s nimi v rozsahu zmocnění poskynutého předsedou strany, nebo pověřenými dvěma členy předsednictva strany

                                                                     čl.5

Orgány strany

Orgány strany jsou : Valný sjezd strany v číselném pořadí od roku 1922, konference strany, Kontrolní a přešetřující komise, předsednictvo NDS,  předseda NDS, I.místopředseda strany, ÚVR  ( dříve Výkonná rada) zastupující regiony ( GR), Zemské kluby Čechy, Praha, Morava a Slezsko.

a) Nejvyšším orgánem strany je Valný sjezd. Je svoláván jednou za pět let pravidelně, mimořádný sezd může být svolán kdykoliv. Konference strany je svolávána jednou ročně,  ÚVR  čtyřikrát ročně. Samostatnou institucí je referendum strany, které může být provedeno elektronickou formou internetem, sms, nebo písemně a  nevyšším  volebním shromážděním členů NDS .

b) Valný sjezd se svolává :

-na podkladě rozhodnutí předsednictva  strany vždy předsedou  ČMND-NDS.

- Na základě internetové, sms, nbo písemné žádosti alespoň jedné třetiny členů, pokud zemře předseda strany, nebo je vážně nemocen a odstoupí, nebo je odvolán

Stejný princip je i u I. místopředsedy NDS .

-Valný sjezd  lze svolat ze závažných jiných důvodů po internetovém hlasování členů NDS .

c) Delegáty Valného sjezdu nebo konference volí ze svých řad kluby strany na všech úrovních od zdola nahoru. Automaticky delegáty sjezdu jsou : předseda a předsednictvo, členové Ústřední Výkonné rady a KPK.

d) Valný sjezd rozhoduje na základě Jednacího a volebního řádu takto :

-rozhoduje o počtech členů v řídících a poradních orgánech strany

- volí předsedu strany, předsednictvo a Generální radu, pokud tak neučinily kluby,

-pokud předsedu  strany zvolí referendum, Valný sjezd volbu potvrdí

-volí členy Kontrolní a přešetřující komise, jejího předsedu

-schvaluje změnu Stanov strany, Jednacího a přešetřujícího řádu

-schvaluje program strany, politický směr, dokumenty strany a celkovou bilanci hospodaření NDS

-rozhoduje o sloučení nebo rozpuštění strany

-je nejvyšším odvolacím orgánem strany

Konference strany

- je svolávána pravidelně jako výroční jednou za rok a může být svolána vyjímečně i dříve

- Konferenci svolává předseda strany nebo předsednictvo a řídí se delegátním principem stejným jako u Valného sjezdu

- Konference strany krom předsedy volí i členy předsednictva jednou za dva roky a může delegovat členy Generální rady\.

-Konferenci řídí předseda strany a předsednictvo, popřípadě jednotlivě určený jeho člen

-Konference má oprávnění přijímat dokumenty a organizační rozhodnutí, programové zásady v rozsahu Valného sjezdu podle nutnosti a potřeby, zejména novelizaci Stanov a roční uzávěrku strany.

- Valné sjezdy a konference strany v mezidobí sjezdů  jsou povinny potvrdit výsledky  stranických referend , zejména po diskusi o doplňkách STANOV a potvrzení volby předsedy strany po i před Valným sjezdem ....

Zásadní prvky  přímé demokracie jsou zakotveny a závazné pro jednání orgánů Národní demokracie-NDS.

                                                             čl. 6                               

                     ÚSTŘEDNÍ VÝKONNÁ RADA A PŘEDSEDNICTVO NDS

                                          

                                            Ústřední výkonná rada  je  složena :

 z předsednictva strany a zástupců Zemských,krajských a regionálních klubů které delegují tyto kluby v počtu od 15 členů výše do  21 členů , podle počtu klubů ve straně.

ÚVR  je svolávána zpravidla jednou za půl roku  až čtyřikrát do roka ,výjimečně  i dříve předsedou strany nebo  předsednictvem NDS. 

Výroční konference přijímá rozhodnutí v rozsahu Jednacího řádu strany, dokumenty,  doplnění programu strany ale i změny v předsednictvu strany.

-VK a ÚVR  jSOU  politickýmI a poradními orgány NDS a mohou  přijímat i zásadní Prohlášení strany, Usnesení a případné změny Stanov.

Předsednictvo strany

a) Tvoří : předseda,   1. místopředseda za ČR  , místopředseda za České kraje , místopředseda za Moravu a Slezsko,  mluvčí , předseda Českého klubu mladé generace ,  (ČKMG) má celkem 7 členů s právem rozhodujícím.

b)  předsednictvo rozhoduje ve sboru a je zodpovědné Valnému sjezdu strany

c) předsednictvo strany připravuje : jednání VS , Konference strany a Valného sjezdu, předseda strany vyhlašuje stranické referendum nebo předsednictvo jako celek

d) předsednictvo strany zastupuje stranu mezi Valnými sjezdy navenek i uvnitř ve všech právních vztazích, včetně pracovně-právních předpisů

e) předsednictvo strany svolává Valný sjezd prostřednictvím předsedy strany

f)  zřizuje poradní a odborné orgány

g) místopředsedové strany zastupují předsedu NDS v jeho nepřítomnosti, podle posloupnosti I.II.místopředseda a plní úkoly dané Valným sjezdem strany, referendem a Konferencí strany

                                  

                                                                        čl.7                                                               

         Předseda strany :

a) - řídí stranu uvnitř a navenek, reprezentuje ji a zodpovídá za vzájemnou informovanost členů strany, vzájemné propojení a informovanost všech orgánů NDS

b) - má řídící a exekutivní pravomoci, má právo veta vůči rozhodnutí nižších klubů, nikoliv Valného sjezdu, může zrušit i nesprávné rozhodnutí KPK

c) předseda strany je volen na pět let formou přímou na prvém místě a to referendem členů strany nebo Valným sjezdem -NDS a u ostatních orgánů strany je fukcionář volen na dva roky Valným sjezdem, Konferencí a doplňovací volbou Generální radou

d) - předseda strany má smírčí pravomoci a řídí se vůlí většiny členů , předává pověření k zastupování strany statutárním představitelům -NDS

e) - předseda strany nebo v případě vážné nemoci, úmrtí´, rezignace  nebo odvolání  je nahrazen do Valného sjezdu , nebo do vyhlášení referenda I.místopředsedou NDS .

f) předseda strany přímo konzultuje důležité otázky elektronicky, sms a telefonicky, včetně korespondence se členy strany a i před i po jednáních za stranu.

f) - předseda strany u příležitosti významných výročí uděluje stranická vyznamenání : Řád JUDr. Karla Kramáře, Řád JUDr. Ladislava Rašína a Řád Jana Opletala významným představitelům národa v ČR i zahraničí .

 

I. místopředseda NDS má na starosti organizační strukturu strany, regionální kluby a zastupuje předsedu NDS za jeho nepřítomnosti , zodpovídá za všechny organizačníé jednotky a konzultuje s nimi důležitá Usnesení NDS formou elektronicky, sms , telefonicky, korespondenčně.

Má návrhové pravomoci, konzultuje s předsedou strany zásadní rozhodnutí.

Může být odvolán Konferencí nebo VS , pro případ úmrtí jej nahrazuje další místopředseda NDS .

Místopředsedové II. a III. mají zodpovědnost za své země podle zemského principu  a kraje rozsah pravomocí dané Jednacím řádem NDS .

 

                                                                    čl.8

                                              Kontrolní a přešetřující komise

a) Kontrolní a přešetřující komise (KPK) je nazávislým rozhodčím orgánem strany. Nálezy KPK jspou závazné pro členy strany, jsou přímo vykonávatelné a v rámci ČMND-NDS mají obecnou platnost stranického soudu

b) Kontrolní a přešetřující komise ( KPK)  má tři členy volené Valným sjezdem nebo Konferencí strany , zpravidla na dva roky

c) Předseda KPK je volen na dva roky a řídí jednání komise na kterou jako rozhodčí orgán je zván předseda strany

d) Předseda strany  rozhodnutí KPK potvrdí podpisem, nebo může  nález vetovat, shledá-li pochybení v odůvodněném případě a obrátit se na Valný sjezd nebo Konferenci strany

e) KPK má právo  vydávat nálezy k výkladu všech dokumentů strany, může připomínkovat návrhy na změnu Stanov, ke svolání Valného sjezdu a konference, nezasahuje do Českého klubu mladé generace, který má vlastní komisi

f)  Vyjadřuje se k programovým cílům asporům členů strany a funkcionářů, podává návrhy

g)  Vyjadřuje se k vyloučení, nebo vyškrtnutí člena v případě hrubého porušení Stanov  a to i v případě prokazatelné rozvratné činnosti nebo poškozování dobrého jména strany. KPK a předseda strany mohou v zastoupení strany podat návrhy soudům, policii ČR nebo státním orgánům

h) Na KPK se může obracet každý člen, i ČKMG, nebo i organizační jednotka-klub formou písemného nebo elektronického podání. KPK si může vyžadovat další doplňující písemná podání a doplňky tak aby se neopakovaly případy neoprávněného členství ve straně, nebo výkonu funkce

ch) Členy komise mohou být pouze osoby bezúhonné, členové KPK mají rovná hlasovací práva a povinnosti,nesmí však zastávat kumulovanou funkci ve straně

                                                                      čl.9

                                               CELOSTÁTNÍ KLUB MLADÉ GENERACE

   ČKSMG je :      

organizační složkou složkou  strany s celorepublikovou působností (ČKMG)

a) je ustanoven podle Zemského principu stejně jako ostatní kluby strany na Český a Moravský a Slezský s kraji a místními kluby.

b) členy klubu mohou být osoby starší 18 let , členové s nižším věkem nebo zájmovou činností nejsou členy strany

c) ČMKMG doplňuje Pražský klub a zájmové kluby mládeže v oblasti publicistiky,kultury,vzdělanosti a sportu

d)  orgánem klubu je předsednictvo o tří až pěti členech volené Celostátní konferencí ČMKGM , Českého, Moravskoslezského a Pražského klubu, vždy na dva roky

e) předsednictvo klubu je složeno :  z předsedy,místopředsedy,jednatele,pokladníka a předsedy KPK ČK MG  ( KPK)

d)  klub volí Kontrolní a přešetřující komisi o třech členech  s působností obdobnou jako KPK

 DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ :

Kluby strany tvoří ze zdola nahoru členové strany , nelze je založit bez souhlasu orgánů NDS ,  ani  mimovolně ustanovit. Oslovení členů strany je kolegyně a kolega. Členové strany se chovají důstojně a jsou příkladem občanům České republiky .             

                                                                     IV.

                                                                     čl. 10               

                                            Hospodářská činnost strany:

a) Hospodaření strany :

  ND-NDS hospodaří s vlastním majetkem v souladu s platnými právními předpisy, které upravují hospodaření politických stran podle stanovených pravidel a předpisů.

b) ND-NDS je právnickou osobou, která odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové strany jako jednotlivci za závazky neodpovídají ani neručí, pouze kluby a orgány strany jako celek .

c)  Právní úkony za ND-NDS jsou oprávněni podepisovat :

- předseda strany samostatně s podpisovým právem

-dva členové předsednictva, zpravidla oba místopředsedové

-v rozsahu zmocnění předsedou strany pověřené statutární orgány strany a předsedové klubů

-právní dokumenty  smějí podepisovat právní zástupci , ekonomové a osoby určené předsednictvem strany

d) Zprávu o hospodaření strany za rozpočtový rok schvaluje předsednictvo strany , doporučuje KPK a podepisuje předseda strany .

e) Případný zánik , nebo sloučení strany se řídí platným právním řádem.

f) O  sloučení nebo rozpuštění strany rozhoduje Valný sjezd nebo referendum.O úmyslu sloučit nebo zrušit stranu musí být uvědoměni všichni členové strany v dostatečném předstihu.

g) Při sloučení  strany přechází majetek strany na nástupnický subjekt, práva a závazky strany jako právního nástupce.

h) V případě dobrovolného rozpuštění strany nepřipadne zbylý majetek státu, je zvolen Valným sjezdem likvidátor a majetek, který zůstane po vyrovnání všech pohledávek, bude převeden na nevládní neziskovou organizaci sledující humanitární cíle ( Klub Karla Kramáře, Klub Viktora Dyka ap. a rovněž politické vězně .

ch) Váše členských příspěvků je odvozena od znění Zákona o politických stranách a vnitřního hospodářského řádu strany :

předsednictvo a GR : od 100 kč měsíčně

zaměstnaní členové strany do 20 tis kč 50,--kč měs.

nezaměstnaní členové strany a důchodci jsou osvobozeni od příspěvků a jejich účast je dobrovolná

sponzorské příspěvky do limitu daným zákonem jsou povoleny a přijímány

                                                         

                                                                   čl.11

  Další  ustanovení

Tyto Stanovy vstupují v platnost dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky. Interní předpisy a Jednací řád strany jsou výhradní záležitostí strany. Podpisem předsedy NDS Stanovy mají právní působnost a pokud státní úředník nadále bude bezdůvodně mařit lhůtu k registraci Stanov, vyhrazuje si s ohledem na mezinárodní registraci strany právo obrátit se na příslušný  orgán v místě působnosti .

- Součástí Stanov jsou interní přílohy, které nepodléhají oznamovací povinnosti MV ČR a jsou v souladu s právním řádem a demokratickým právním řádem :

a) Jednací a Přešetřující řád ( Sb.1991 novelizace 2011)

b) Hospodářská pravidla SONO 1-3 a vedení účetnictví, roční závěrka, audit nad 100000,--kč, výše příspěvků, evidence darů.

c) Každý klub má rozpočet v poměru 60% klub a 40% strana jako celek ústředí .

d)

 

 

V Praze dne 22. prosince 2009 

 

předseda NÁRODNĚ DEMOKRATICKÉ STRANY  :      Jan Valenta  v.r.

 

 

razítko strany :

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky LOGO NDS


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Stanovy NDS

demokrat,7. 4. 2010 9:39

Se zaujetím jsem si přečetl nové Stanovy NDS a musím konstatovat, že myšlení pana Valenty se nezměnilo. V takové formě v jaké byli panem Valentou podány není divu, že je odbor MV neschválil. Tyto Stanovy jsou totiž v rozporu s Českým právním, a MV nemělo jinou možnost než je v plném rozsahu zamítnout.Svého času jsem Vás upozorňoval když jste podával závěrku za rok 2001, že strany a politické hnutí nemohou být ze zákona plátci DPH. Přesto jste nedbal mé dobře míněné rady a odevzdal jste závěrku za rok 2001 do Parlamentu ČR kde jste v této závěrce prohlásil: NDS se jako první strana přihlásila k placení DPH. Ještě stále chcete tvrdit, že jste dbalý zákonů ČR?
Nabízí se otázka když má ND/NDS tak slovutné právní kapacity, proč Vám pane Valento neporadí? Nebo je to jen Vaše zbožné přání? Doufám, že budete opět tvrdit, že jsem vulgární, jak je Vaším oblíbeným zvykem.

Stanovy NDS

demokrat,7. 4. 2010 9:37

Se zaujetím jsem si přečetl nové Stanovy NDS a musím konstatovat, že myšlení pana Valenty se nezměnilo. V takové formě v jaké byli panem Valentou podány není divu, že je odbor MV neschválil. Tyto Stanovy jsou totiž v rozporu s Českým právním, a MV nemělo jinou možnost než je v plném rozsahu zamítnout.Svého času jsem Vás upozorňoval když jste podával závěrku za rok 2001, že strany a politické hnutí nemohou být ze zákona plátci DPH. Přesto jste nedbal mé dobře míněné rady a odevzdal jste závěrku za rok 2001 do Parlamentu ČR kde jste v této závěrce prohlásil: NDS se jako první strana přihlásila k placení DPH. Ještě stále chcete tvrdit, že jste dbalý zákonů ČR?
Nabízí se otázka když má ND/NDS tak slovutné právní kapacity, proč Vám pane Valento neporadí? Nebo je to jen Vaše zbožné přání? Doufám, že budete opět tvrdit, že jsem vulgární, jak je Vaším oblíbeným zvykem.