Jdi na obsah Jdi na menu
 


NÁRODNÍ DEMOKRACIE OBNOVUJE ZEMSKÝ SNĚM TAK JAKO PŘED 150 LÉTY

23. 6. 2014

 

STANOVY.

Název strany : NÁRODNĚ DEMOKRATICKÁ STRANA – ČESKOSLOVENSKÁ NÁRODNÍ DEMOKRACIE ( historický název)

ZNAK NDS JAGELLONSKÝ TYP R. 1516

Registrační číslo : VS /1-681/91 St. 2001/2

Datum registrace :

4.března 1991 MV ČR a MV SR IČO : 16193334

Čl. I.

ÚVODNÍ ČÁST:

SÍDLO STRANY JE PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA.

NÁRODNĚ DEMOKRATICKÁ STRANA-ČESKOSLOVENSKÁ NÁRODNÍ DEMOKRACIE JE PŘESNÝ NÁZEV STRANY.( DÁLE JEN : NDS-ČSND ).

 • NDS-ČSND má nepřetržitou kontinuitu potvrzenou zejména exilovou registrací v době kdy strana nemohla vyvíjet po roce 1939-1945 -1989 . V rozmezí let 2008 až 2014 je proveden zevrubný výzkum historie NDS- ČSND.

 • Historie , přítomnost , budoucnost strany : NDS-ČSND je nejstarší politickou stranou na území naší republiky s datem založení 5. června 1848 jako Národní strana svobodomyslná ( staročeská) . Další část činnosti je odvozena od druhé Národní strany státoprávní ( mladočeské). V rámci Českého klubu 1863-1918 obě strany úzce spolupracovaly a sloučily se roku 1912. Od té doby až do vzniku Československa nesla strana název : Státoprávní demokracie , od 28. října 1918 nese název Národně demokratická strana s vyjímkou let 1934 až 1938 Národní sjednocení a v exilu posléze se vrátila jak v  protinacistickém II.odboji, tak protikomunistickém III.odboji k názvu Národně demokratická strana v exilu . Od 4. března 1991 působí na úžemí ČR a SR .

 • STATUT A PROGRAM NDS-ČSND .

 • Strana se hlásí k Listině práv a svobod Ústavy ČR Sb.1993 a je státoprávním subjektem usilujícím o návrat do zastupitelských orgánů České a Slovenské republiky , dvou nástupnických států. Aby do budoucna nebylo zaměňováno historické jméno a slovo „národní“, odsuzujeme četné pokusy o likvidaci strany , což je v příkrém rozporu s Evropským právem. V exilu strana má registraci u Mezinárodního soudu v Paříži ( Francie) Kopernick rue č.5 pod Čj. 85600 ! Exilová NDS se na XII.Valném sjezdu NDS sloučila do jednotné strany ve dnech 27.10 a 28.10.2002 včetně převzetí tiskového orgánu strany Národních listů ( vycházely 1945 až 1998 v Paříži). Program NDS- ČSND navazuje na exilový program hlubokých demokratických změn, odstranění nadvlády sekretariátů nad občany, nedotknutelnost obydlí, práva na důstojný život a svobodu podnikání po rozvoj Československého národního kapitálu podporou družstevnictví, soukromého sektoru, českého podnikání , národní kultury a národního průmyslu . Strana dále razantně podporuje nezávislost medií , odsuzuje korupci a násilí ve společnosti . Je politickou stranou všech skupin občanů našeho státu. Respektuje členství v Evropské unii pouze na základě rovnoprávných podmínek a je proti omezování suverenity země v otázce byrokratických zásahů. Rozvoj národní kultury , vzdělanosti a sportu je zásadní prioritou prosperity českého a slovenského národa.

Čl. II.

 • ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY NDS- ČSND :

 • Nejvyšším orgánem strany je Valný sněm ( dříve sjezd)

 • Základní organizační jednotkami jsou : Kluby zakládané podle území ( Zemí, krajů, měst a obcí, profesí a zájmů.)

 • Specifické kluby : Celostátní klub Mladé generace, Kuratorium Karla Kramáře, Správní rada Národních listů, Klub seniorů, klub podnikatelů a živnostníků apod.

 • Kluby mohou v rámci NDS-ČSND nabývat majetek podle Hospodářského řádu strany.

 • Předseda NDS-ČMND je nejvyšším představitelem strany a stojí na čele 5 až 7 členného předsednictva.

 • Konference strany je svolávána v mezidobí Valných sněmů a má pravomoci obdobné Valnému sněmu.

 • REFERENDUM ČLENŮ A KLUBŮ NDS-ČMND je vyhlašováno předsedou strany nezávisle na funkční údobí orgánů strany, volí předsedu a místopředsedy strany přímo .

 • PŘEDSEDNICTVO STRANY má 5-7 členů a tvoří vedení strany v mezidobí Konferencí a Valného sjezdu . Tvoří jej předseda, tři místopředsedové z toho jeden výkonný místopředseda , předseda Klubu Mladé generace, předseda Kontrolní a přešetřující komise ( dále jen KPK) a člen předsednictva ( dále jen PNDS) pro Zemské sněmy.

 • Zemský regionální kluby ČECHY, MORAVA A SLEZSKO tvoří zastoupení klubů podle krajů a historických zemí z toho hlavní město Praha tvoří Klub Hlavního města ČR Praha podle obvodů . Ostatní Zemské kluby podle územně správního zřízení.

 • Zemské regionální kluby vysílají do Výkonného sněmu o 15 čl. ( dříve Výkonné rady) 8 zástupců a 7 jich tvoří předsednictvo NDS-ČSND . Výkonný sněm je poradní orgán ke Konferencím a Valným sněmům a má práva Konferencí strany.

Čl.III

ORGÁNY STRANY, JEJICH USTAVOVÁNÍ ,ZPŮSOB VOLBY , PRAVOMOCI A PŮSOBNOST .

 • PŘEDSEDA NDS-ČSND : Je nejvyšším představitelem v pořadí funkcionářů strany, jako jediný je podle způsobu voleb volen na 5 let způsobem : Přímou volbou všech klubů , členů strany , profesních a zájmových klubů (referendem) . Volby se provádí vždy po vypršení funkčního údobí a to před svoláním Valného sněmu ( dále jen VS). Valný sněm potvrzuje volbu předsedy tajným hlasováním delegátů všech klubů NDS-ČSND. Pokud mají kandidáti na předsedu strany shodný počet hlasů v 50%:50% nebo 51%:49% jednoznačně o předsedovi rozhodne Valný sněm. Pokud členové klubů svěří volbu předsedy do rukou Valného sněmu delegátní formou, jednoznačně rozhoduje Valný sněm NDS-ČSND tak, že v I.kole rozhoduje 55% delegátů pro kandidáta a ve II. kole prostá většina delegátů vždy tajnou volbou. Volba aklamací je výjimečná a možná.

 • Výkonný místopředseda ( kyně) je volen (a) na 2 roky vždy referendem všech klubů , potvrzen (a) Valným sněmem nebo Konferencí strany v případě volby v mezidobí a to tajnou volbou. Způsob hlasování je stejný jako u předsedy strany. Výkonného místopředsedu v případě mimořádných okolností ( úmrtí, zbavení mandátu KPK , odvoláním, nemocí) může navrhnout Výkonný sněm do doby konání Konference nebo Valného sněmu .

 • Místopředsedové pro zahraniční vztahy a hospodářskou jsou dva a volí je buď referendum souhlasně s výkonným místopředsedou nebo Konference a Valný sněm na 2 roky podle data svolání těchto orgánů a to tajně . Místopředsedové mohou být z důvodů uvedených výše, navrženi Výkonným sněmem .

 • Předseda Kontrolní a přešetřující komise ( dále jen KPK) je členem předsednictva stejně jako místopředsedové strany, je volen Valným sjezdem nebo Konferencí, popřípadě Výkonným sněmem a i členové KPK (3).

 • Kontrolní a přešetřující komise( KPK) ( tři členové) je volena přímo VS, Konferencí nebo Výkonným sněmem na 2 roky způsobem jako u funkcionářů v odst 6-8 .

 • Mluvčí strany je volen způsobem mimo referendum stejným jako ostatní členové předsednictva.

 • PRAVOMOCI, KOMPETENCE A ROZSAH ČINNOSTI ORGÁNŮ NDS – ČSND :

 • Předseda NDS-ČMND je nejvyšším představitelem strany dle Osvědčení a je odpovědný Valnému sněmu a volitelům přímo členům strany podle vyhlášeného způsobu volby orgánů strany . Navenek zastupuje stranu, uzavírá jménem strany smlouvy a je volebním lídrem . Zároveň podle historického státního práva zastává úřad předsedy ZEMSKÉHO SNĚMU ČECH, MORAVY A SLEZSKA po dobu 5 ti let . Společně s místopředsedou pro hospodářské záležitosti podepisuje Výroční hospodářskou zprávu, má právo veta k rozhodnutí nižších klubů při sporných otázkách, právo odvolat ty funkcionáře, kteří hrubě poruší etiku a Stanovy strany. Předseda strany uděluje tři řády NDS : ŘÁD JUDR.KARLA KRAMÁŘE, ŘÁD JUDR.LADISLAVA RAŠÍNA A ŘÁD JANA OPLETALA. Předsedá předsednictvu a i Výkonnému sněmu, zahajuje Valný sněm a předsedá Konferenci strany. Může zrušit sporné rozhodčí řízení a zúčastňuje se jednání KPK.

 • Předseda strany má právo vrátit členství ve straně tam,kde došlo k nepřiměřené sankci a to kromě Valného sněmu u všech orgánů který vyškrtl či vyloučil člena .

 • VÝKONNÝ MÍSTOPŘEDSEDA (KYNĚ) je volen na dva roky, zastupuje předsedu strany a dočasně jej nahrazuje do řádné volby v případě úmrtí, odstoupení či jiných vážných důvodů. Zastupuje Zemské sněmy a členskou základnu, vytváří s předsedou strany návrhy pro předsednictvo , Výkonný sněm, Konferenci a Valný sjezd. Má jako předseda podpisová práva a zúčastňuje se i sporných případů mezi členy klubů a může navrhnout předsedovi strany organizační opatření .

 • Místopředseda strany pro zahraniční vztahy zastupuje stranu mimo území ČR tzn. I vůči orgánům NDS na Slovensku a u krajanů, členů NDS- ČSND a voličů mimo naší republiku, zastupuje předsedu je-li pověřen předsednictvem

 • Místopředseda strany pro hospodářskou činnost řídí stranu po ekonomické stránce v duchu Hospodářského řádu, podepisuje s předsedou strany Výroční závěrku a podání Kontrolnímu výboru Poslanecké sněmovny ČR za kalendářní rok nejpozději k 31.3 následného roku. Kontroluje hospodaření jednotlivých klubů a předkládá návrhy KPK k prošetření činnosti klubů i ve sporných otázkách.

 • Mluvčí strany řídí oblast informatiky, připravuje on-line volby a má na starosti informace pro členy strany, předsednictvo a Valný sjezd , Konference a Výkonný sněm v pravdivé a necenzurované podobě. Přijímá elektronickou poštu, vyhodnocuje ji. V případě referenda strany je členem volební komise.

 • Předseda Klubu Mladé generace je sedmým členem předsednictva za členy strany do 30 let . Je volen Celostátním klubem formou on-line i přímo Konferencí Klubu Mladé generace.

 • Způsob volby elektronicky je následující : on-line emailem vyznačí člen strany jméno kandidáta a pošle mluvčímu NDS - ČSND který jej předá volební komisi , která je složena z členů Výkonného sněmu . Další forma je mobilní linkou sms s vyznačením jména kandidáta , nebo systémem přímé videozprávy skype volební komisi v určený den a čas. Výsledek hlasování je transparentní a je provázen zápisem.

 • Způsob voleb Zemskými kluby, Valným sněmem a Konferencí strany je určen volebním řádem, volbou volební komise a mandátové komise o 3 členech a pravidly schválenými delegáty výše uvedených orgánů.

 • Výkonný sněm je volen na dva roky podle klíče 8 regionálních zástupců –klubů a 7 členů předsednictva NDS –ČSND již řádně volených. Výkonnému sněmu předsedá předseda strany nebo pověřený místopředseda v  pořadí po sobě. Předseda a místopředsedové se mohou v řízení jednání střídat.

 • Výkonný sněm přijímá rozhodnutí ve sboru, přičemž jeho usnášeníschopnost je minimálně 8 členů .

 • Předsednictvo strany se usnáší jako celek a jeho usnesení je závazné i pro předsedu strany.

 • Konference strany je svolávána buď Výroční nebo do dvou let nejdéle a to počtem delegátů za každý funkční klub nad 10 členů . Delegáta volí vždy tajným hlasováním Klub NDS-ČMND.

 • Valný sněm je nejvyšším orgánem všech klubů bez rozdílu a to jak územně tak zaměřením . Delegáty tvoří zástupci klubů od 15 členů výše. Je svolán vždy 1x za pět let a potvrzuje volbu celého předsednictva strany včetně předsedy. Schvaluje politiku NDS-ČSND , Program a změny Stanov pokud tak neučiní Konference strany.

 • ZÁKLADNÍ KLUBY, ÚZEMNÍ , MÍSTNÍ, MĚSTSKÉ A ZEMSKÉ KLUBY, PROFESNÍ A ZÁJMOVÉ KLUBY- ČLENSTVÍ V NDS-ČSND :

Klub NDS-ČSND můžou založit občané starší 18 let , stejně tak členem strany je osoba starší 18 let. Specificky i mimo členství v klubu může vstoupit každý občan do strany jednotlivě, souhlasí-li s programem a zásadami etického kodexu . Pokud kontrolní orgán (KPK) či Klub podle místa bydliště zjistí členství v jiné politické straně či hnutí, podle Zákona 424 / 1991 Sb 2006 § 3 je automaticky vyškrtnut ze seznamu členů. Takto se nesmí opakovat nedostatky v předchozích Stanovách NDS-ČSND !

 • Pokud chce být člen strany organizován podle zájmu, místa bydliště, Zemském klubu, profese, podmínkou pro zřízení klubu i jím samotným je založení klubu minimálně tří osob.

 • Zemský klub či městský klub má 5 zakládajících členů

 • Klub zakládá členská schůze

 • Funkcionáři klubů : voleni členskou schůzí nadpoloviční většinou, kdy klub si určí sám způsob volby .

 • Předseda, hospodář mluvčí-pokladní , přičemž rozsah činností je řízen rozhodnutím členů klubu ( 3 funkcionáři)

 • U klubů regionálních a Zemských je určena zakládající Konference.

Zástupců klubů podle krajů, místa, Zemí, měst ,obcí a zájmových či profesních klubů. Základním počtem územního klubu je 5 členů strany u Zemského klubu 10 členů klubů nebo

Usnesení minimálně 5 ti klubů .

Činnost všech klubů se řídí interním Jednacím a přešetřujícím řádem, který byl v platnosti již od obnovy strany na území ČR a SR .

Čl.IV. 

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ STRANY.

 • Člen strany má právo být volen a volit jak v referendu tak do všech orgánů strany vyjmenovaných . Má právo petiční podle Listiny práv a svobod, může vznášet návrhy a zúčastnit se jednání místních správ, zastupitelstev všech stupňů, odvolávat své zástupce v klubu, pokud neplní Program strany a porušuje etiku a morálku . Má právo se přímo obrátit na předsedu strany, KPK a předsednictvo ale i na Valný sněm , Výkonný sněm a Konferenci strany.

 • Povinnosti člena strany podle svých možností platit příspěvky do fondu klubů a NDS.ČSND podle Hospodářského řádu ( součásti Stanov) , dodržovat závazná rozhodnutí, působit morálkou a svým osobním příkladem na ostatní členy klubů- členy strany. Pokud hrubým způsobem poruší Stanovy, jednací a Přešetřující řád, svou morálkou či trestným činnem naruší chod klubu a ohrozí činnost strany podle stupně viny jej může Klub strany vyloučit, pozastavit činnost na nezbytnou dobu , udělit výtku. Proti vyloučení, vyškrtnutí ze strany se může člen strany odvolat do 15 dní od rozhodnutí nižšího orgánu k Zemskému sněmu, Výkonnému sněmu a KPK ale přímo i k předsedovi strany. Ten buď záležitost předá KPK nebo rozhodne sám po poradě předsednictva strany. Ustanovení platí pro všechny stejně i funkcionáři, neboť platí zásada rovných práv všech členů strany.

 • Předsednictvo strany nebo předseda NDS – ČSND mohou zrušit činnost klubu, který vyvíjí špatnou hospodářskou činnost, přijímá členy strany nepoctivým způsobem nebo korupcí či klientelismem.

 • Jednací a přešetřující řád přijímá Valný sněm, nebo Konference strany .

Čl.V

HOSPODÁŘSKÝ ŘÁD NDS-ČSND :

Hospodářský řád NDS-ČSND se řídí ustanoveními Zákona o hospodaření stran č.118/2006Sb. schválených Poslaneckou sněmovnou. Do výše hospodářského výsledku 100-150 000 Kč není zapotřebí auditora. Statut místopředsedy NDS- ČSND pro hospodářské záležitosti předpokládá odborníka na Výroční zprávy organizací a takto je i volen .

Politická strana NDS- ČSND může vést hospodářskou činnost podle zásad podvojného účetnictví SONO-3 .

- Výroční zprávu o hospodaření strany pro Kontrolní výbor PS ČR předá předsednictvo strany a podepisuje předseda NDS-ČSND a místopředseda pro hospodářskou činnost. KPK může námitkovat zprávu a doporučit předsedovi strany opravy .

-Jednotlivé stranické kluby hospodaří podle vnitřního hospodářského řádu s tím že odvádějí do společné pokladny 40% příjmů z příspěvků členů, darů a % tržeb z vydavatelství Národní listy.

-Národní listy jsou samostatným subjektem v rámci majetku NDS-ČSND . Z toho důvodu, na přání exilové NDS vede redakci Národních listů předseda strany a předsednictvo strany vysílá své zástupce do Správní rady Národních listů . Národní listy se podílí na vytvoření Občanského sdružení pro redaktory, čtenáře, příznivce a dopisovatele. Klub Národních listů může být základním organizační jednotkou strany podle profesí viz čl. II až III. S hospodářským zařízením právních subjektů lze uzavírat smlouvy o Sdružení zejména pokud jde o kulturní, politickou část a zejména s tiskárnou publikací v rámci NDS- ČSND .

- Hospodářský výsledek z činností členů NDS-ČSND činí bez zdanění 500000 Kč a netýká se stranických příspěvků viz Výkaz zisků a ztrát - Rozvaha A-B.

- Stranické příspěvky vybírá každá organizační jednotka klub a vykazuje hospodář . Předseda strany a místopředsedové mohou pro vrcholné orgány strany PNDS-ČSND , Valný sněm, Výkonný sněm a Konferenci a na referendum on-line vybírat zvláštní příspěvky pro zajištění průběhu jednání orgánů strany.

-Výše příspěvků je odvislá u zaměstnanců u příjmů a je v průměru 1% ročního příjmu. Studenti platí jednorázově 50 Kč ročně, senioři 50Kč ročně. Nezaměstnaní registrovaní na Úřadu práce příspěvky neplatí. Stranické příspěvky funkcionářů jsou minimálně 500,--Kč ročně mimo základní kluby.

-Podnikatelé v NDS-ČSND platí podle dohod předsednictva, podle úvahy, možností jako dary a to na účelně vynaložené náklady jako pronájmy prostorů, zařízení redakce a sekretariátu strany. Smlouvy většího rozsahu podepisuje pouze předseda strany nebo jím pověřený místopředseda .

-Účetní a Výroční zpráva je předložena Výroční konferenci nejpozději do 31.12 účetního údobí a odevzdána vždy do 31.března následného roku on-line formou nebo podatelnou Kontrolnímu výboru PS ČR .

Čl.VI ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ .

NDS-ČSND se může rozpustit pouze Usnesením Valného sněmu a popřípadě sloučit s jinou stranou a hnutím výslovně se souhlasem členů strany.

Způsob vypořádání majetku: V případě rozpuštění připadá na nadaci Národních listů nebo humanitární organizaci uvedenou v Usnesení o rozpuštění . V případě sloučení politických stran přechází majetek na novou politickou stranu nebo hnutí.

NÁRODNĚ DEMOKRATICKÁ STRANA- ČESKOSLOVENSKÁ NÁRODNÍ DEMOKRACIE v souladu s Evropským právem nikdy nepřerušila svoji činnost , zejména registrací u Evropského soudu roku 1949 , obě složky, domácí III.odboj a exil spolu od roku 1968 vedli komunikační formy písemné a osobní. Právem patří NDS-ČSND do politického systému ČR, SR a Evropské unie. 

V Praze dne 31.1.2014  

podepsán a razítko :

předseda Národně demokratické strany

- Československé Národní demokracie

JAN VALENTA v.r. 

       

 

Náhledy fotografií ze složky FOTODOKUMENTACE-LOGO


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář