Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČESKOSLOVENSKÁ NÁRODNÍ DEMOKRACIE

3. 2. 2015

ČESKOSLOVENSKÁ NÁRODNÍ DEMOKRACIE Č.1  ROČNÍK 2015

----------------------------------------------------------------------

PŘEDSEDA NDS- ČSND JAN VALENTA :

Požádal o expertizu k programu NDS na další údobí. Převratné návrhy by posunuly naši zemi dopředu.

Vážení členové NDS a četní příznivci ,milí čtenáři a hlavně občané !

Obracím se na Vás , zejména ty které dlouho osobně znám o Váš názor. Sdělte mi jej na email. K návrhu změn Stanov a Programu NDS bude vyhlášeno REFERENDUM !

Pracovní koncepce

 

Programové a organizační teze

 

ČESKOSLOVENSKÉ N á r o d n í d e m o k r a c i e

(NDS)

Nastal čas! Dozrál čas pro r e v i z i postkomunismu, státu, samosprávy a soudní moci a k nastoupení cesty k občanské solidaritě a humanitní a mezilidské solidaritě. Nastal čas proklamovat národně demokratický program pro Českou republiku a Evropu svobodných národů n a křesťanských a demokratických základech.

 

Proč je potřebné proměnit postkomunistické stranictví na základě nových občanských iniciativ a vzniku nové volební národní demokracie?

 

Protože dochází k úpadku politických a morálních hodnot českého parlamentárního systému a ke krizi

v rámci Evropské unie a jejího byrokratického systému. Evropská unie stojí na rozcestí a začínají se projevovat dezintegrační snahy, neujasněnost politické a hospodářské perspektivy a lhostejnost v obhajování evropského a křesťanského hodnotového systému a pluralitního způsobu života v náboženské víře i  bez víry.

Jakou chceme Evropu? Jako národní svaz demokratických a občanských států, jako záštitu proti všemu nedemokratickému. Jako velkou a přátelskou rodinu zaštítěnou mezilidskou solidaritou a humanitou.

Evropské národy ztrácí svou národní identitu a nenalézají prozatím svou identitu evropskou a ztrácí pro své občany pocit bezpečnosti a sociálních jistot a je ohrožená životní úroveň občanů žijících ve svých národních státech v evropském prostředí.

 

Jaký může být program české národní demokracie?

 

Vzniká nutnost revize, renovace a obnovy demokratické ústavnosti a parlamentarismu a nutnost položit základy k účasti všech sociálních vrstev české společnosti na zákonodárné, vládní a soudní moci a její občanské kontrole. Program národní demokracie musí respektovat potřeby každého jedince a každé rodiny a směřovat k zabezpečení sociálních jistot a životní úrovně a k hospodářské prosperitě na státní i evropské úrovni.

 

Národní demokracie proto musí požadovat změnu:

Na základě přímé demokracie a občanských referend požadovat: odstoupení a demokratické odstranění oligarchie, korupčnictví současné postkomunistické politické a hospodářské elity ze všech orgánů a institucí státní správy a samosprávy.

Požadovat ústavní změny a větší podíl pracovních a sociálních vrstev obyvatelstva na státní moci. Žádat přehodnocení vlastnických vztahů k důležitým a nezbytným zdrojům pro lidský život, život rodin a celé společnosti. Žádat o přenesení všech pravomocí státu, které je možno vykonávat na úrovni regionální, na úrovni měst a obcí. Žádat časová omezení jednotlivců pro výkon v oblasti zákonodárné, vládní a soudní moci ve stanovených lhůtách. Omezit výkon funkcí na jedno volební období a připustit možnost kandidatury ob jedno období jako poslední možnost na všech stupních výkonů státní moci a správy. Zvážit model zemského zřízení a nového regionálního uspořádání státní správy a samosprávy.

Je nutno udělat konec postkomunistickému balastu a začít budovat občanskou demokracii oproštěnou od zastaralých forem kapitalismu a socialismu na nových demokratických formách a nových perspektivách!

 

Po více než 25 letech postkomunistického přešlapování a různých postkomunistických zlořádů navrhujeme změny – zásadní změny způsobu našeho života pro nás a nastupující generace. Kdo máte zájem přidejte se!!

Možná programová oslovení veřejnosti slogany:

 

Jednota národa, jednota státu, jednota národní Evropy!

Národ sobě a občanům Evropy

Národní, politické, hospodářské a sociální sjednocení evropských národů na křesťanských hodnotách

Národní a křesťanské tradice jsou tradice sjednocené Evropy

Sociální a mravní sjednocení Evropy

Nechceme Evropu byrokratů, ale Evropu svobodných a demokratických národů!

 

Národní demokracie je občanské sdružování občanů na zásadách mezilidské solidarity a humanitě

Národní demokracie bojuje za sociální jistoty pro všechny a spravedlivou a demokratickou státnost

Zvyšme utlačovaným na celém světě sociální pomoc místo islamizace Evropy

Národní jednotou proti státní byrokracii, proti oligarchům v politické a hospodářské sféře, proti všem zlodějům, korupčníkům, proti všem lumpárnám a příživníkům!

České vlastenectví je cestou k budování evropské národní federace – k nové evropské jednotě

Za samosprávnou demokracii, samosprávný stát, samosprávu měst a obcí, za novou českou a evropskou budoucnost!

 

Dozrál čas k politickým a společenským změnám, místo postkomunistické demokracie nastolme demokracii mezilidské solidarity a humanity. Demokracii pro každého z nás, ne politickým elitám. Ano přímé volbě našich představitelů – ne volbě profesionálních politických šíbrů!

Postkomunisté od válu, demokraté dopředu!

Všichni lidé dobré vůle spojme se: za demokracii, za mezilidskou solidaritu a občanskou samosprávu bez kapitalistických vyžírků, socialistických byrokratů a komunistických společenských utopistů!

Změna je i obměna politických tváří, změna je i naše osobní a politická perspektiva!

Místo postkomunistické elity, nové tváře, mladá generace vpřed! Budoucnost je vaše!

 

Pracovní teze pro volební programy

 

Zákonodárná moc

Občanský a demokratický stát, kde se občan podílí na zákonodárném procesu nejen prostřednictvím politického stranictví z pozice svého bydliště, ale také z pozice svého zaměstnání ve své společenské a hospodářské pozici – z pozice své profese a zaměstnání.

Na zákonodárné moci se podílí dvojím způsobem: jako občan v místě bydliště a jako pracující v místě své pracovní činnosti.

Nahrazení politického parlamentu Národním shromážděním, které by mělo dvě sněmovny: sněmovnu poslanců volenou přímou volbou a sněmovny práce volenou ze zástupců jednotlivých pracovních svazů. Je možno snížit počty poslanců obou sněmoven proti nynějšímu stavu a vypracovat volební systém do sněmovny práce.

 

Výkonná moc

Při sestavování vlády přihlížet vedle stranického složení i k odbornosti ministrů. Snížit počet ministerstev a státních institucí na minimum potřebný k výkonu agendy. Odpolitizovat státní správu na základě služebního a personálního řádu pro státní zaměstnance a posílit pravomoci kontrolního úřadu.

 

Prezident republiky

Odpolitizovat funkci prezidenta a ponechat mu úlohu a poslání státního a národního reprezentanta a představitele české vědy a kultury.

 

Soudní moc

Vymezit a upřesnit poslání jednotlivých soudů a státního zastupitelství. Zavedení občanského volení soudců a státních zástupců na dobu 4 let a možnost opakované volby po 4 letech ještě na jedno období. Návrh volební veřejnosti by předkládaly příslušné odborné právní svazy pracovníků v justici.

 

Samospráva

Zavedení přímé volby hejtmanů, krajů (regionů) na čtyřleté volební období a možnost nového zvolení až ve třetím období, které je pro výkon funkce konečné. Posoudit potřebu úpravy vztahů mezi státní správou a samosprávou.

 

Armáda, policie, úřednictvo

Charakterizovat tyto orgány jako služby společnosti, mimo vliv politického stranictví, ale s možností pracovního organizování a účasti v rámci sněmovny práce na veřejné činnosti. Je možno zvážit pod státní kontrolou vytváření občanských sdružení fungujících, jako pomocné sbory armády a policie.

 

Společenské služby

Školství, kulturu, životní prostředí, místní rozvoj považovat za společenské služby. Zdravotnictví, sociální péči považovat za základní služby poskytované státem a občanskou společností všem občanům podle sociálního složení obyvatelstva.

 

Státní rozpočet

Státní rozpočet navrhuje vláda a je pod přímou kontrolou občanské veřejnosti. V případě neshody je nutné vyhlásit občanské referendum a stanovit dočasné provizorium. Obdobná opatření platí i samosprávné orgány, které vytváří rozpočty.

 

Jak řešit hospodářskou a sociální nerovnost a hospodářskou a politickou oligarchii?

Vznikem a možností a uzákoněním spoluvlastnických podílů ve všech sférách hospodářské a společenské činnosti a vytvořením tak angažovanosti pracovníků na řízení a zisku i ztrátě v podnikatelské sféře. Zvýraznit: osobní vlastnictví, omezit soukromé vlastnictví, rozšířit družstevní vlastnictví a zákonem a ústavou umožnit podílové vlastnictví pracovníků ve společenské a hospodářské sféře.

 

Možnost změny státoprávního uspořádání

Na základě občanského referenda je možno zvážit ústavní změnu ve smyslu zemského řízení pro Čechy a Moravu namísto krajského řízení v rozsahu současných krajských kompetencí a snížit tak současný administrativní aparát.

 

Národní demokracie odsuzuje jakoukoliv korupci a zlořády, prospěchářství na všech stupních zastupitelských sborů a ve vládní a soudní moci. Také odsuzuje jakékoliv zneužívání a nedobré zacházení s pracujícími v celé podnikatelské sféře.

 

 

 

Organizační teze ( POUZE PRO ZASVĚCENÉ)

 

Možné názvy používané v národní demokracii: národní sdružení, národní kluby, občanská sdružení, sociální kluby, svépomocné družstevní organizace. Je zde možnost výběru všech názvů, a to pod jednotnou organizační formou.

Znak: znak českých zemí

Odznak: český lev

Mládežnické názvy: jinoši Čeští Lvi, ženy České lvice, děti Česká lvíčata

Orientace na sociální skupiny: studenti, učitelé, mladí podnikatelé, zdravotnický a školský personál, kulturní a novinářská veřejnost, právní veřejnost, pracovníci v státní správě a samosprávě, dělníci všech profesí, důchodci, bývalí vojáci. Neorientovat se na velkopodnikatelské, bankovní, a velkoobchodní prostředí, ale nevyhýbat se spříznění a finanční podpoře z pozic sympatizantů.

 

Forma politických prohlášení: manifesty, proklamace, petice, letáky.

Místa pro scházení: oslovit kavárníky a hospodské (možnost zvýšení tržeb), společenské organizace vlastnící schůzové místnosti, kláštery a fary, sportovní organizace vlastnící schůzové místnosti, rovněž tak samosprávné orgány vlastnící schůzové prostory.

 

Osvětová činnost: hlavně orientace na střední, učňovské a vysokoškolské prostředí

Formy oslovování členů, příznivců a veřejnosti: ještě více rozšířit působnost na internetu a sociálních sítích. Zásadně komentovat vnitropolitické a zahraničně politické události. Zvážit zřízení na internetu „Pranýře“ a zveřejňovat vtipné medailonky jako: naši oligarchové, soudci a politici – tak zvané satirické šlehy. Zvážit zřízení internetových „Ochránců,“ pro stížnosti, odhalování neduhů a poradenskou činnost.

 

Zásady organizačního charakteru pro obce a města

Programové a organizační zásady

Zásadně vytvářet proti programy proti komunálním koaličním programům a zveřejňovat národně demokratické programy, nevytvářet prozatím žádné radniční a mimo radniční koalice a napříč politickým spektrem podporovat jen dílčí návrhy. Vytvářet dočasné a volební programy na celostátní, zemské úrovni (i když zemské uspořádání ještě neexistuje), na krajské a městské a místní úrovni.

Vlastní programy zaměřovat na rozvoj sociálních a obslužných služeb na všech úrovních samosprávy (dostupnost sociální a lékařské péče, lékáren, stav silnic a cest, kontrolu investiční činnosti a rozpočtů, dostupnost obchodní sítě a řemeslnických služeb, dostupnost pošty. Navrhovat zavádění kanalizace, vodovodů a zpřísnění ochrany veřejných pitných zdrojů. Navrhovat i sdružování finančních prostředků více míst, obcí i měst za účelem budování areálů zdraví, kulturních a sportovních zařízení. Vystavovat karty místním samosprávám, dokumentovat fotograficky veškeré místní nešvary a je zveřejňovat a žádat nápravná opatření. Pořádat plesy, koncerty a veřejná shromáždění, vždy s kulturní vložkou. Organizovat svépomocné služby řemeslnického charakteru i malých firem na telefonické požádání létáčkovou formou. Oslovování důchodců v sociálních zařízeních (třeba formou kulturní vložky vlastních členů nebo příznivců). Vyžadování místních referend k investičním akcím, k hospodaření a rozpočtům. Tyto i jiné možnosti používat na úrovni obcí, měst, sídlišť a panelákové výstavby – čím více k občanům, tím více je možno získat příznivců.

 

Možnosti pro organizační výstavbu:

Získávání jednotlivců v místě bydliště a jejich zapojení do internetového zpravodajství. Oslovovat na místních vývěskách v obcích, na veřejných místech, školách, na domovních vývěskách, zvát na klubová a jiná setkání, upozorňovat na webové stránky národní demokracie, zapojovat rodinné příslušníky a přátele a poskytovat jim informace a programové záměry.

Prvotní sjednocovací akce

Programové zásady a možné organizační formy připravit písemně a podrobit diskusi předsedů organizací, které mají zájem o sloučení a jejich vedení. Pokud je zájem, stanovit harmonogram slučovacích jednání a personální zastoupení v orgánech Národní demokracie. Vrcholově stanovit ekonomické, finanční a správní záležitosti a jejich současné a budoucí řešení. Vytvořit společný klíč pro vytváření jednotlivých stupňů stranické výstavby a pravidla práv a povinností na úrovni základních stranických složek a pravidla pro zastupování těchto složek na řídících úrovních stranické výstavby. Pravidla pro evidenci příznivců a volně přidružených různých iniciativ a občanských sdružení jen s poradním právem na všech stupních organizační výstavby.

 

Stranická dokumentace

Dlouhodobý ideový program Národní demokracie

Střednědobý politický program

Volební programy

Místní okamžité programové záměry.

Zvláštní pozornost věnovat programu pro Prahu a Brno a zakládání organizačních buněk v jednotlivých městských částech.

Vypracovat stanovy, jednací řád, stranický rozpočet, redakční program, personální zajištění, rozhodnout o členské evidenci a evidenci příznivců, zajištění schůzových místností pro ústřední orgány a redakci. Vypracovat prvotní pokyny pro vznik stranických buněk v celostátním měřítku.

 

Vyřešit vztah slovenských národních demokratů a dát jim k dispozici programové a organizační materiály českých národních demokratů a vytvoření společného koordinačního orgánu, který by se scházel čtyřikrát do roka, a který by koordinoval společné akce na území obou států, včetně časového harmonogramu.

 

Možnosti prvotních organizačních struktur

 

Předseda ( napřed dohodnutý, a pak zvolený členskou základnou)

 

Rada složená ze zástupců sdružujících se organizací (podle členského klíče a nebo jinak dohodnutého klíče)

 

Redakční rada Sněm (složený ze zástupců sjednocujících organizací, později volený zástupci

základních organizačních složek).

 

Možnost vytváření poradních komisí

 

Slučovací proces na místní, vesnické a městské úrovni, příprava prvotních regionálních koordinačních skupin)

 

Poznámky „ prvotní radu tvoří předsedové jednotlivých složek, kteří přistoupili na sjednocení v rámci Národní demokracie a zástupci stranického tisku, pověření pracovníci organizací, hospodářskou a finanční odpovědností. Pro základní organizace stanovit: důvěrnická skupina 2 členové, organizační jednotka 5 – 10 a více členů. Zastoupení ve vyšších složkách stranické výstavby vždy na 15 členů jeden zástupce.

Jedná se o první koordinační utváření pro schválení programu a stanov. Tento základní model je pak možno upřesnit na základě přijatého programu a stanov.

 

Tuto pracovní koncepci je nutno považovat za netradiční model politické organizace postavené ve svém zárodku na aktivitě jednotlivců se politicky angažovat pro ustavení Národní demokracie jako volební strany, která oslovuje spoluobčany a usiluje o politickou a demokratickou soutěž parlamentního typu. V modelu se kloubí prvky stranické činnosti a protestních občanských hnutí a iniciativ. Platí jedna zásada: předsedové jednotlivých složek se vzájemně nemohou přehlasovat, ale jen dohodnout. Model neřeší ekonomické a finanční zajištění, které může být jen důvěrného charakteru. Model je postaven na stálých programových zásadách a stále možné organizační dostavbě a možnosti operativních programů volebního, globálního, lokálního a místního charakteru. Doporučuje se odložit model dvou zemských organizací Národní demokracie až po upevnění organizační výstavby v Čechách a na Moravě, a to na principu společného Ideového programu a vytvoření koordinačního výboru se stanovením práv a povinností a společného klubu stranických zastupitelů (jedná se návrh prvotní organizace po získání zastoupení v zastupitelských sborech všech stupňů).

 

K samotnému programu, který je překvapivý svým propojením občanské společností s národní a sociální tématikou. Nabízí něco jiného než současné strany a politická hnutí. Nabízí komplexní změnu, ukončení postkomunismu a perspektivu krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou. Opírá se o národní hodnoty, křesťanské tradice. Není to program levicový ani pravicový je národně demokratický a ve svém vyústění směřující k federaci evropských národních států.

Tímto programem je možno oslovit obdobná evropská hnutí a bratry Slováky.

 

Návrh programu vypracoval Václav Ryneš na základě iniciativy předsedy Národní demokracie pana Valenty.

V Praze 15. ledna 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky předseda ČMND-NDS Jan Valenta

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář