Jdi na obsah Jdi na menu
 


NÁRODNÍ DEMOKRACIE K PF 2015 - PETICE

Prezidentovi České republiky

Parlamentu České republiky

PETICE

za anulaci rozdělení Československa

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním


 

My, níže podepsaní občané bývalého Československa žádáme o anulaci rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku. Svého práva se dovoláváme proto, neboť oba státy vznikly podvodem a bez souhlasu obyvatel, bez řádného referenda. Dnem 31. 12. 1992 byl završen největší podvod století na národech Čechů a Slováků a to nepřítelem z vlastních řad. Československo bylo rozděleno nezákonně a protiústavně dvěma vlastizrádci Václavem Klausem a Vladimírem Mečiarem, kteří se mezi sebou dohodli dne 8. července 1992 a podepsali již dne 26. července 1992 v brněnské vile Tugendhat rozdělení federace. Tímto dnem byl poražen beze zbraně, nevinný český a slovenský národ dvěma maniaky, toužícími po úspěchu a moci. Menší stát se dle názoru Mečiara a Klause rozkrádá a tuneluje snadněji. Rozpadem Československa postupně zaniká identita a majetek jak českého, tak i slovenského národa. Na Slovensku autoritativní diktátorská vláda Vladimíra Mečiara konala velmi nezodpovědnou a uvolněnou politickou činnost. V Čechách vláda Václava Klause konala pod jeho taktovkou neuvěřitelnou politicko-mafiánskou tunelizaci a rozkrádačku národního majetku, pod kuratelou Václava Havla. Požadujeme tento zlegalizovaný podvod anulovat, poté vyhlásit zákonné veřejné občanské referendum ke svobodnému vyjádření Čechů a Slováků k rozdělení na dva samostatné celky.

 

 

 

 

 

 

Dáno a zahájeno v Praze, v Bratislavě a dalších městech a obcích České a Slovenské republiky dne 28. 10. 2014.

 


 


 

P e t i č n í v ý b o r :

Pavel Matějka, Kosmická 742/11, 149 00 Praha 4-Háje

Jan Valenta, Hvozdíkova 1/2416, 106 00 Praha 10

JUDr.Josef Horl, Želivecká 2797/32, 106 00 Praha 10

Věra Řezníčková, U Vojanky 1/741, 150 00 Praha 5

Z a s t u p o v a t petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

Pavel Matějka, Kosmická 742/11, 149 00 Praha 4-Háje

 

Podpisový arch k Petici za anulaci rozdělení Československa

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Ve smyslu § 4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká Petice za anulaci rozdělení Československa. Zahájení podpisové akce dne 28. 10. 2014. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z Listiny základních práv a svobod a z petičního zákona.

Z a s t u p o v a t petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

Pavel Matějka, Kosmická 742/11, 149 00 Praha 4-Háje


 

Čitelné jméno a příjmení

Bydliště (obec, ulice a číslo)

Podpis

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

Příloha - z Listiny základních práv a svobod

Čl. 18

(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.


 

Příloha - ze zákona č. 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o právu petičním

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice"). (poznámka: zákon umožňuje podat petici i jedinému člověku)

 

§ 2

Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

 

§ 3

Petiční výbor

(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. (poznámka: znamená to, že občané nemusí mít petiční výbor, pokud jej nepotřebují, například když není nutné další jednání se státním orgánem)

(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.

 

§ 4

Shromažďování podpisů pod petici

(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.

(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

 

§ 5

Podání a vyřízení petice

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

 

Společná ustanovení

§ 9

Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.

 

 

Náhledy fotografií ze složky předseda ČMND-NDS Jan Valenta

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář